gem  hair & make up

Location:Shibuya-ku Tokyo  Function:Hair salon  Type:Interior design

011-01

001-0

001-1

002-1

003

005

004

006

008

007

009

010

011-1